MTÜ Korruptsioonivaba Eesti muutuse teooria ja mõjuindikaatorite loomine

Projekt on lõppenud

Antud projekt keskendub sihtrühmapõhisele muutuse teooria loomisele, et ühingul oleksid igapäevasel tegutsemisel sõnastatud pikaajalised eesmärgid ning ära määratletud, kuidas eesmärkide täitmist ning mõju sihtrühmadele projektide üleselt mõõta.

Arenguvajadus tuleneb mitmest asjaolust:

  • Lõppenud on 2018-2020 strateegia, mille asemele on tarvis luua pikaajalisem visioon, keskmise perioodiga strateegia ja lühem tegevuskava. 2020. aastal kinnitati Transparency Internationali aastakohtumisel liikumise visioon 2030 ning strateegia, mis on KVE tulevaste dokumentide aluseks ja raamistikuks. Muutuse teooria loomine on oluline nii loodavate dokumentide osa kui alusena.
  • Ühingu rahastamine toimub peamiselt projektide, vähemal määral liikmemaksude, annetuste ja teenuste pakkumise kaudu. Projektipõhine rahastus tekitab aga määramatust ja pärsib pikaajalist planeerimist, sest tegevuste aluseks võetakse pigem rahastajate, mitte ühingu enda prioriteedid. Muutuse teooria loomine ning pikaajaliste eesmärkide selge sõnastamine aitab kaasa nii ühingu enda tegevuste sihipärasemale planeerimisele, valikute põhjendamisele kui on tõhusaks kommunikatsioonimeetmeks rahastajatele ja avalikkusele. Selle aluseks on sihtrühmapõhiselt kaardistada vajadused, sisendid, tegevused, väljundid, tulemused ja mõju. Muutuse teooria avalikustatakse ühingu kodulehel koos kõigi indikaatoritega.

Projekti on õnnestunud, kui:

  • Valminud on muutuse teooria, mis on osa ning pakub indikaatoreid ühingu visioonile, strateegiale ja tegevuskavale. Muutuse teooria, mis järgib ülesehituselt loogikat vajadused-sisendid-tegevused-väljundid-tulemused-mõju, on riputatud kodulehele ning on ühingu juhatuse ning töötajate poolt igapäevaselt kasutuses.
  • Muutuse teooria põhjal on läbi analüüsitud ühingu strateegiline kommunikatsioon ning paika pandud sihtrühmapõhised sõnumid.
  • Kõiki eelnimetatud kasutatakse igapäevaselt ühingu töö planeerimisel ning lühi- ja pikaajaliste valikute tegemisel. Pikemas perspektiivis saab mõju mõõta just mõjuindikaatorite kaudu, kuid ka ühingu finantside mitmekesisuse ja strateegiale vastavuse järgi.

Projekti juhib KVE tegevjuht Carina Paju ja välise arengueksperdina on kaasatud Jaan Aps (Stories for Impact).