Riigikohus jättis Neinar Seli süüdi

Riigikohus jättis täna Tallinna Sadama nõukogu eksjuhi ja Eesti Olümpiakomitee presidendi Neinar Seli toimingupiirangu rikkumises süüdi.

Riigikohtu kriminaalkolleegium leidis, et Neinar Seli on süüdi korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu rikkumises.

Kolleegium rahuldas osaliselt Neinar Seli kaitsja kassatsiooni ja muutis maa- ning ringkonnakohtu otsuse põhjendusi, kuid nõustus lõppjäreldusega, et Neinar Seli on talle süüdistuses ette heidetud korruptsioonikuriteo toime pannud.

Riigikohtu hinnangul lugesid kohtud nõuetekohaselt tõendatuks, et Neinar Seli, kes oli nii Tallinna Sadama nõukogu esimees kui ka Eesti Olümpiakomitee president, hääletas Tallinna Sadama nõukogu 31. oktoobri 2013. a koosolekul otsuse poolt maksta Eesti Olümpiakomiteele 250 000 eurot toetust.

Korruptsioonivastane seadus keelab ametiisiku osalemise otsuse vastuvõtmises, kui otsuse tulemus mõjutab ametiisiku või temaga seotud isiku huve ehk kui tegemist on nn huvide konfliktiga. Toimingupiirangut on rikutud ka siis, kui sellega varalist kahju ei kaasne.

Neinar Seli kriminaalasja õiguslik põhiküsimus oli see, kas süüdistatav Tallinna Sadama nõukogu esimehena oli ametiisik, kes pidi järgima korruptsioonivastases seaduses ette nähtud toimingupiiranguid.

Riigikohus selgitas, et korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangud laienevad ka riigi osalusega äriühingu nõukogu liikmele, kelle on ametisse valinud riik. Selline nõukogu liige on korruptsioonivastase seaduse tähenduses ametiisik, sest riigivaraseadus paneb talle ülesande tagada äriühingus riigi huvide kaitse, kui see ei satu vastuollu tema kohustustega äriühingu ees.

Neinar Seli oli Tallinna Sadama nõukogus riigi esindaja ja seega ka ametiisik. Eesti Olümpiakomitee oli aga Neinar Seliga seotud isik.

Kriminaalasja varasem käik

Kriminaalasja viis riigikohtusse vandeadvokaat Marko Kairjak, kes taotles Seli õigeksmõistmist toimingupiirangu rikkumises seoses olümpiakomiteele tehtud annetusega.

Tänavu mai keskel tühistas Tallinna ringkonnakohus Seli süüdimõistmise toimingupiirangu rikkumise katses ning tegi uue otsuse, millega tunnistas ta süüdi toimingupiirangu rikkumises teadvalt ja suures ulatuses. Seli karistuse jättis ringkonnakohus muutmata.

Ringkonnakohus rahuldas juhtiva riigiprokuröri Steven-Hristo Evestuse kaebuse, kuid jättis rahuldamata Seli kaitsja Marko Kairjaki kaebuse.

Mullu 9. detsembril mõistis Harju maakohus Neinar Seli süüdi olümpiakomiteele tehtud annetuse tõttu toimingupiirangu rikkumise katses ja mõistis talle 17 000 euro suuruse rahakaristuse.

Sama karistust taotles Selile kohtuvaidluses juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus.

Kaitsjad Marko Kairjak ja Helmut Pikmets leidsid, et Seli tuleks kogu süüdistuse ulatuses õigeks mõista.

Seli end toimingupiirangu rikkumises süüdi ei tunnistanud ning märkis, et süüdistus on talle arusaamatu.

Riigiprokuratuuri süüdistuse kohaselt hääletas Seli 2013. aasta oktoobris Tallinna Sadama nõukogu koosolekul enda juhitud olümpiakomiteele 250 000 euro eraldamise poolt.

"Mingit vastuolu seadusega ma ei näe. Taandasin ennast EOK-i presidendiks saades sponsorluskomisjonist ja nüüd ministeeriumile probleeme valmistaval nõukogu koosolekul sponsorlust puudutava päevakorrapunkti hääletusel ei osalenud," on Seli ERR-i uudisteportaalile öelnud.

Seli sõnul ei ole ta ka varasemalt, veel EOK-i asepresidendina ehk aastatel 2008-2012 osalenud olümpiakomiteed puudutavate eraldiste otsustamisel.

Süüdimõistmisel korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadvas rikkumises näeb karistusseadustik ette rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistuse.

Eesti Olümpiakomitee president Neinar Seli on spordialaliitudele saadetud kirjas kinnitanud, et kui jääb kohtus korruptsioonis lõplikult süüdi, siis astub ta EOK-i presidendi ametist tagasi.