Riigikohus asub Toobali ja Laasi kaasust arutama oktoobri keskel

21.09.2015

Riigikohus asub kahes alamas kohtuastmes mitmes süüteos süüdi mõistetud keskerakondlaste Priit Toobali ja Lauri Laasi süüasja vaagima oktoobri keskel, vahendas BNS.

Toobali ja Laasi kaitsjate kassatsioonkaebused tulevad riigikohtu kriminaalkolleegiumis arutamisele 21. oktoobril kirjalikus menetluses. Seejärel on riigikohtul otsuse langetamiseks aega üks kuu, vajadusel saab otsuse tegemise tähtaega ka pikendada.

Tallinna ringkonnakohus jättis märtsis jõusse Harju maakohtu 17. oktoobri lahendi, mille järgi jäid Toobal ja Laasi ning Keskerakond süüdi mitmes kuriteos. Ringkonnakohus nõustus maakohtu otsuse resolutsiooniga, kuid lisas otsuse põhiosasse oma põhjendused.

Apellatsioonis esitati muu hulgas taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks ning jätta kohaldamata karistusseadustiku eraviisilise jälitustegevuse paragrahv osas, milles see ei sätesta, millised jälitustoimingud on karistusnormi sisustamisel asjassepuutuvad ning sõnumisaladuse rikkumise säte osas, milles on määratlemata teokirjeldus ja teoobjekt.

Ringkonnakohus ei nõustunud apellantidega ja leidis, et nimetatud sätted ei ole põhiseadusega vastuolus.

Eraviisilise jälitustegevusega seonduvalt kriminaalsüüdistuse saanud keskerakondlased Priit Toobal ja Lauri Laasi, samuti Ivor Onksion jäid Harju maakohtus süüdi mullu 17. oktoobril.

Kohus leidis, et Toobali ja Laasi süü eraviisilisele jälitustegevusele ning sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises ja Toobali puhul veel ka dokumendi võltsimises ning erakonna majandustegevusele või varale kehtestatud piirangute rikkumises on tõendatud. Keskerakonna mõistis kohus süüdi juriidlise isikuna, Onksion jäi aga süüdi eraviisilises jälitustegevuses ja sõnumisaladuse rikkumises.

Kohus mõistis Onksionile rahalise karistuse summas 640 eurot, Laasile üheksakuulise tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga ning Toobalile liitkaristusena aastase tingimise vangistuse kolmeaastase katseajaga. Keskerakonda karistas kohus 10 000-eurose sunnirahaga, millele lisanduvad menetluskulud.

Keskerakonna peasekretär Priit Toobal võltsis erakonnale laekunud raha kohta kassa sissetulekuordereid kokku enam kui 110 000 krooni ulatuses, selgus mullu detsembris avaldatud Harju maakohtu motiveeritud lahendist.

Kohtuotsusest nähtub, et Keskerakonnale laekus teadmata kohast suuri rahasummasid, mille erakonna kassasse lisamiseks tuli Toobalil koostada raha sissetuleku kohta dokumendid. Samas neisse orderitesse kantud andmed ei vastanud tõele, kuna tegelikkuses ei olnud Eesti Keskerakonnale raha või rahaliselt hinnatavat vara sellisel viisil annetanud, leidis maakohtus tõendamist.

Kohtulahendist nähtub, et ordereid võltsides kandis Toobal või andis korralduse kanda aastatel 2010 ja 2011 erakonna kassasse kahel korral 40 000 krooni, korra 30 000 krooni ning kahel korral 2000 krooni.

Raha tegelik päritolu jäi kriminaalmenetluse käigus selguseta.

Toobali hinnangul oli kohus oma otsuses kopeerinud prokuratuuri seisukohti.

Harju maakohus kuulas septembri keskel Toobali ja Laasi süüasja osaliste viimast sõna. Nii Toobal kui ka Laasi kinnitasid viimases sõnas, et pole midagi kuritegelikku korda saatnud ja leidsid, et kohus peaks nad õigeks mõistma. Juba varasemalt oma süüd osaliselt tunnistanud Onksion kinnitas aga, et on kannatanult Hannes Rummilt vabadust palunud.

Eelnevalt oli prokurör nõudnud Toobalile ja Laasile tingimisi karistust, Keskerakonnale ja Ivor Onksionile aga rahalisi karistust. Prokuröri hinnangul on tõendatud Toobali ja Laasi süü eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises ning Toobali puhul veel ka dokumendi võltsimises ja erakonna majandustegevusele või varale kehtestatud piirangute rikkumises. Keskerakonna süü on prokuröri hinnangul tõendatud juriidilise isikuna ning Onksion on tõendite järgi süüdi eraviisilises jälitustegevuses ning sõnumisaladuse rikkumises.

Toobalile nõudis prokurör ühe aasta ja kolme kuu pikkust tingimisi vangistust kolmeaastase katseajaga, Laasile aga üheaastast tingimisi vangistust samuti kolmeaastase katseajaga. Keskerakonnale nõudis süüdistaja 20 000 euro suurust rahalist karistust, Onksionile aga rahalist karistust 250 päevamäära ulatuses, mis mehe sissetulekuid arvestades teeb 800 eurot.

Kaitsjad nõudsid kohtult õigeksmõistvat otsust, vaid Onksioni kaitsja lisas, et süüdimõistmise korral peaks kohus rakendama tema kliendi osas võimalikult leebet karistust.

Riigikogu nõustus märtsi lõpus õiguskantsleri ettepanekuga ning hääletas Toobalilt ja Laasilt saadikupuutumatuse võtmise poolt.

Riigiprokuratuur esitas Toobalile ja Laasile kriminaalsüüdistuse eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises, kuna nad kallutasid Ivor Onksioni ebaseaduslikult sisenema Hannes Rummi meilikontole ja edastama neile seal olevad e-kirjad.

Samuti esitas riigiprokuratuur Toobalile süüdistuse dokumendi võltsimises ning erakonna majandustegevusele või varale kehtestatud piirangute rikkumises seoses Keskerakonna peasekretärina sularahaannetuste vastuvõtmisega. Sama süüdistuse sai ka Keskerakond juriidilisi isikuna.

Onksion sai süüdistuse eraviisilises jälitustegevuses ning sõnumisaladuse rikkumises.