Eetikanõukogu: ametnik peab töövälises tegevuses vältima huvide konflikti

14.04.2014

Eetikanõukogu otsustas juhtumi põhjal, kus väikse vallavalitsuse õigusnõunik osutas juriidilise nõustamise teenust enda õigusbüroo kaudu, et ametnik peab erialases kõrvaltegevuses vältima huvide konflikti.

Ametniku tööväliste rollide puhul on eetikanõukogu hinnangul oluline hinnata nende vahetut ja otsest kokkupuudet ning mõju ametnikutööle.

«Eetikanõukogu tegevuse üks oluline ülesanne on anda soovituslik hinnang, kas ametnike seadusega otseselt reguleerimata tegevused on kooskõlas avaliku teenistuse väärtusega,» ütles nõukogu esimees Heiki Sibul. «Eesmärk on kaasa aidata ametnike eetika-alase teadlikkuse tõstmisele ja avaliku teenistuse väärtuste teadvustamisele.»

Eetikanõukogu seisukoht on, et olukorras, kus valla õigusnõunik esindab kasvõi piiratud aja ja toimingute puhul kohtuvaidluses õigusbüroo kaudu klienti valla territooriumil asuva kinnistu kasutamise küsimuses, tekib vastuolu avaliku teenistuse eetika põhimõtetega - täpsemalt valla tahte erapooletu elluviimise, objektiivsuse ja väärikuse põhimõtetega.

Õigusbüroo kaudu konkreetse valla tegevusega seotud küsimustes nõustamine toob kaasa pideva rollikonflikti ning loob ohu nii avaliku teenistuse seaduse teenistuskohustuste ning korruptsioonivastase seaduse keeldude ja piirangute rikkumiseks kui ka teatud asjaolude olemasolul mõjuvõimuga kauplemise, pistise ja altkäemaksu kuriteokoosseisude tekkimiseks.

Eetikanõukogu seisukoha aluseks on kodaniku esitatud pöördumine, milles paluti anda hinnang valla õigusnõuniku kõrvaltegevusele oma õigusbüroo kaudu tsiviilkohtuvaidluses osapoole esindamisega kaasneda võiva huvide kohta.

Üksikjuhtumite puhul analüüsib nõukogu käitumisviisi kooskõla avaliku teenistuse väärtustega. Konkreetsele isikule annab hinnangu ja võimalike sanktsioonide vajaduse otsustab ametiasutus, kus ametnik töötab.

Ametnikueetika nõukogu on rahandusministeeriumi juures tegutsev sõltumatu valitsuskomisjon, kelle ülesandeks on ametnike põhiväärtuste ja ametnikueetika tugevdamine.