Ametnike eetikakoodeks täieneb sõnavabaduse põhimõttega

Heiki Sibula juhitav ametnikueetika nõukogu on valmis saanud uue ametniku eetikakoodeksi kavandi, millele ootab ministeeriumide, maavalitsuste, ametite-inspektsioonide ja teiste osapoolte tagasisidet.

Pooleteise lehekülje pikkune eetikakoodeksi kavand on lihtne ja lakooniline, selle lisaks on aga seletuskiri, mis toob näiteid ja selgitusi põhimõtete rakendamise kohta.

Erinevalt praegu kehtivast eetikakoodeksist, mis koosneb 20 liigendamata põhimõttest, koondub uus koodeks viie tuumväärtuse ümber, mille alla kuuluvad põhimõtted üles loetud. Uute teemadena on koodeksisse lisatud viimaste aastate jooksul aktuaalseks muutunud ametniku sõnavabadus ja võrdne kohtlemine.

Uus ametniku eetikakoodeks seab avaliku teenistuse olulisimateks väärtusteks seaduslikkuse, asjatundlikkuse, usaldusväärsuse, erapooletuse ning avatuse ja läbipaistvuse.

Need sõnad on kõik ka lahti selgitatud. Näiteks asjatundlikkus tähendab koodeksi järgi, et ametnik tugineb oma töövaldkonna parimatele oskustele ja teadmistele; hoiab end kursis tööülesannete täitmiseks vajalike valdkondlike arengutega, täiendab end pidevalt ja annab endast parima; samuti on ametnik avatud töövaldkonna arengut toetavatele tegevustele ja valmis neisse panustama; oma tegevuses on ta vastutustundlik teadvustades, et tema otsustel on mõju inimestele ja ühiskonnale ning täidab oma teenistuskohustusi hoolikalt, kohusetundlikult, viisakalt ja abivalmilt.

Usaldusväärsus tähendab, et ametnik kasutab avalikku võimu ainult avalikes huvides; väldib vastuolu teenistuskohustuste ja erahuvide vahel; hoidub nii töös kui töövälises tegevuses ametiväärikuse ja ametiasutuse maine kahjustamisest; kasutab teenistuskohustuste tõttu teatavaks saanud informatsiooni ainult avalikes huvides; käib töövahenditega ümber eesmärgipäraselt, tõhusalt ja säästlikult.

Aga ka seda, et ametnikul on õigus avaldada oma arvamust, mida ta teeb siiski argumenteeritult ja kehtestatud piiranguid arvestades.

Erapooletuse all peab eetikakoodeks silmas, et ametnik hoidub oma tegevuses sellise olukorra loomisest, mis võib kahtluse alla seada tema erapooletuse; kohtleb kõiki ühiskonnagruppe ja inimesi võrdselt, olenemata nende vanusest, soost, rahvusest, rassist, religioossetest veendumustest, erakondlikust kuuluvusest jt tunnustest. Samuti, et ametnik hoidub soodustustest ja teenetest, mis muudavad küsitavaks tema ametialaste erapooletuse ja sõltumatuse.

Avatus ja läbipaistvus tähendab, et ametniku tööalane tegevus on läbipaistev ja arusaadav; ametnik oskab oma töövaldkonnas tehtud otsuseid selgitada ja on valmis neid põhjendama; ta püüdleb poliitikate kujundamisel ja elluviimisel võimalikult laia kaasatuse poole ning teeb tõhusat koostööd huvigruppide, ekspertide, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja teiste osapooltega. Samuti peab ametnik järgima teabe kasutamisel konfidentsiaalsusnõuet ja austama isikute privaatsust kehtestatud piiranguid arvestades.

Uus eetikakoodeks on soovituslik ega oma juriidilist jõudu.