Uudised

Märksõnad:

12.05
2008

Ühing Korruptsioonivaba Eesti alustas projektiga“Eesti kohtud - osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist “

Eesti riigi arengus on kodanikud ja vabaühendused pööranud seni peamiselt suurt tähelepanu seadusandliku ja täitevvõimu tegevusele. Sisulise tähelepanu alt on jäänud välja kohtuvõim, mis praktilisel tasandil omab otsustavat tähtsust kodaniku- ja inimõiguste tagamisel igas riigis. Projekti esimeses etapis luuakse mehhanism kohtusüsteemi jälgimiseks. Sõltumatute ja kohtule mitte teadaolevate isikute poolt külastatakse kohtuasutusi ja jälgitakse nende tööd ning täidetakse kogetu põhjal küsimustik.

29.04
2008

Ühing Korruptsioonivaba Eesti pidas üldkoosoleku

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti (KVE ) üldkoosolek 29.aprillil kinnitas 2007.a. majandusaruande, otsustas 2008.a. tegevussuunad ja valis uue juhatuse. Ühingu 2008.a. olulised tegevussuunad on ärieetika ja erakondade rahastamine. Uue töösuunana otsustati algatada noortele suunatud projekte. Ühingu tegevjuht tutvustas Avatud Eesti Fondi vahendusel Vabaühenduste Fondi poolt rahastatavat projekti "Eesti kohtud - osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist ". Projekt kestab 18 kuud, maksumus pool miljonit krooni.

14.04
2008

Ühing Korruptsioonivaba Eesti võiks asuda välja töötama ärieetika koodekseid majandusharude kaupa

Ühing Korruptsioonivaba Eesti (KVE) asub uurima võimalusi aidata kaasa ärieetika koodeksite väljatöötamisele majandusharude kaupa. Sellisele järeldusele jõuti eelmisel nädalal Tallinnas KVE korraldatud Balti- ja Põhjamaade ühiskonverentsil „Ärieetikaga korruptsiooni vastu". Konverentsil osalejad leidsid, et Põhjamaade kogemus näitab: ärieetika koodeksid ettevõtetes on abiks parema ja puhtama ettevõtluskeskkonna loomisel. Väga suurt kasu ei pruugi olla aga üleriiklikust, kõiki ettevõtlussektoreid puudutavast hea ärieetika koodeksist.

14.03
2008

Kutse Baltimaade- ja Põhjamaade konverentsile "Ärieetikaga korruptsiooni vastu"

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab 8.aprillil kl. 9.30-17.00 Tallinnas hotelli Olümpia konverentsikeskuses Baltimaade-Põhjamaade konverentsi "Ärieetikaga korruptsiooni vastu". Osalema on kutsutud ettevõtjad, ettevõtlusorganisatsioonid, poliitikud ja ametnikud Eestist, Lätist, Leedust, Norrast, ja Soomest. Ühing Korruptsioonivaba Eesti soovib Baltimaade-Põhjamaade ühiskonverentsil arutada, mis võib saada takistuseks eetilise ettevõtluse edendamisel Eestis ja Baltiriikides laiemalt. Arutelu tulemuste põhjal soovime teadvustada ärieetika teema olulisust ettevõtluskliima parandamisel.

01.02
2008

Erakondade rahastamiseks uus institutsioon

Ühing Korruptsioonivaba Eesti toetas Riigikogu Toimetiste (RiTo) ümarlauas uue institutsiooni loomist erakondade rahastamise kontrolliks. RiTo ümarlaud, kus osalesid Riigikogu erakondade esindajad ja eksperdid, käsitles erakondade rahastamise reformiplaane. Ümarlaua kokkuvõte ilmus RiTo numbris 16, 2007. www.riigikogu.ee/rito/?id=10465

13.12
2007

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti töösuunad 2008. aastaks

12. detsembril toimunud ühingu Korruptsioonivaba Eesti liikmete üldkoosolekul otsustati ühingu töösuunad 2008. aastaks. Järgmise aasta põhitegevused on järgmised: * jätkuvalt jääb ühingu töösuunaks erakondade rahastamise küsimus; * ühing Korruptsioonivaba Eesti osaleb 2008. aastal korruptsioonialase meediakoolituse korraldamisel (justiitministeeriumi koostatava riikliku korruptsioonivastase strateegia raames); * ühing jälgib läbi juhatuse liikme Agu Laiuse EL-i struktuurifondide raha sihtotstarbelist kasutamist.

12.12
2007

Ühingu üldkoosolekul anti ülevaade 2007.a.tegevustest

12. detsembril toimunud ühingu Korruptsioonivaba Eesti üldkoosolekul andis juhatuse esimees Tarmu Tammerk ülevaate 2007.a. tegevustes. Korruptsioonivaba Eesti on eraldi registreeritud ühinguna tegutsenud aasta. Tegevus aktiviseerus oluliselt 2007.a. maikuust. Olulisemate tegevustena toodi välja: * ühing korraldas 5.juunil 2007 ümarlaua teemal "Ärieetikaga korruptsiooni vastu", et arutada, kuidas Eestis tunnetatakse ärieetika vajadust ning milline on heade äritavade mõju korruptsioonile.

12.12
2007

Ühingu uus juhatus valitakse aprilliks 2008

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti üldkoosolek otsustas pikendada praeguse juhatuse volitusi 30. aprillini 2008, mil kutsuda kokku MTÜ KVE koosolek, et arutada 2007.a. aastaaruannet (mis on selleks ajaks ka audiitori poolt kontrollitud). Siis valida uus juhatus, sest praegu ei saa veel anda formaalset hinnangut aasta tegevusele. Samuti muutus KVE tegevus aktiivsemaks alles 2007.a. kevadel, kui asus tööle palgaline uus tegevjuht. Juhatusse kuuluvad praegu Tarmu Tammerk ja Agu Laius.

22.11
2007

Korruptsioonivaba Eesti jagas infot GRECO ekspertidele

22. novembril 2007 külastasid ühingut Korruptsioonivaba Eesti eksperdid Euroopa korruptsionivastasest organisatsioonist GRECO. GRECO (Group of States Against Corruption) on Euroopa Nõukogu juures asuv korruptsioonivastane riikide ühendus, kuhu kuulub 42 riiki. GRECO eesmärgiks on hinnata liikmesriikide valmidust võidelda korruptsiooniga ning läbi hindamisprotseduuri anda riikidele soovitusi korruptsioonivastaseks tegevuseks. GRECO hindas oma seekordse Eesti külaskäigu raames meie poliitiliste parteide rahastamise kontrolli süsteemi ning kriminaalõigusliku konventsiooni rakendamist.

31.10
2007

Transparency aastakoosolekul käsitleti ka parteide rahastamist

25.-29. oktoober 2007 toimus Transparency Internationali (TI) aktiivsete liikmete aastakoosolek Balil, kus Eestist osales Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Agu Laius. Aktiivsete liikmete koosoleku eesmärk on TI aastakoosoleku eelsed liikmete arutelud, regionaalsed kokkusaamised oluliste teemade aruteluks kõigi regiooni liikmete vahel ja TI põhikirjast tulenevalt aastaaruande kinnitamine, liikumise seisukohtade vastuvõtmine ning juhatuse ja teiste tööorganite uute liikmete valimine". Üheks olulisemaks teemaks tõusis ka Eestis arutusel oleva teema – erakondade rahastamine.

16.10
2007

Kohtumine Montenegro parlamendisaadikutega

28.septembril kohtus ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Agu Laius Montenegro Vabariigi parlamendisaadikutega, et selgitada Eesti korruptsioonivastast tegevust. Kohtumisel arutati korrruptsiooniilminguid ja nende vastu võitlemise võimalusi mõlemas riigis. Üheks oluliseks teemaks oli kodanikeühenduste osalemine korruptsioonivastases tegevuses. Agu Laius tutvustas ühingu Korruptsioonivaba Eesti kui Eestis ainsa ainult korruptsioonitemaatikaga tegeleva ühingu tööprintsiipe ja ühingu põhimõtteid.

26.09
2007

Eesti langes korruptsioonitajumise tabelis

26. september 2007. Eesti langes rahvusvahelises korruptsioonitajumise indeksi tabelis nelja koha võrra, selgus täna avalikustatud korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International 2007. aasta andmetest. Eesti langes eelmise aasta 24. kohalt 28. kohale, kusjuures korruptsiooniindeks halvenes 6,5 pallile. Eelmisel aastal oli Eesti tulemuseks 6,7 palli, mis on olnud kõigi aegade parim näitaja. Kümme palli saav riik on korruptsioonivaba, 0 punkti saanud riik on täiesti korrumpeerunud.

21.09
2007

Selgub Eesti koht korruptsioonitajumise tabelis

26. septembril kl 11 avalikustab ühing Korruptsioonivaba Eesti iga-aastase rahvusvahelise korruptsioonitajumise indeksi. Transparency International'i koostatavast indeksist saame teada Eesti koha 2007.a.korruptsioonitajumise pingereas. Olete oodatud korruptsioonitajumise indeksi avalikustamisele 26. septembril kl 11 Tallinnas hotelli Metropol (Roseni 13; sadama lähedal Rotermanni kvartalis, Mere pst ääres) konverentsisaalis Major (6. korrusel). Pressikonverentsil kommenteerivad indeksit ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Tarmu Tammerk ja ühingu juhatuse liige Agu Laius.

23.08
2007

KVE hakkab osalema uue korruptsioonivastase strateegia loomises

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on kutsutud osalema uue riikliku korruptsioonivastase strateegia koostamisel aastaiks 2008-2012, mida korraldab justiitsministeerium. Strateegia meetmed peaksid aitama ennetada ning vähendada korruptsiooni erinevates eluvaldkondades ning tõsta inimeste teadlikkust korruptsioonist. Strateegia eesmärk on lisaks avaliku sektori korruptsioonile võidelda ka erasektori korruptsiooniga, mis peaks tõstma Eesti inimeste usaldust poliitilistesse institutsioonidesse, aga ka Eesti mainet rahvusvahelistes organisatsioonides.

22.08
2007

Põhja prefektuur avas korruptsiooniennetusprojekti

22. augustil avati siseministeeriumi sinises saalis Põhja Politseiprefektuuri juhitav üleriigiline korruptsiooniennetusprojekt "Võitlus korruptsiooni vastu kohalikes omavalitsustes", kus kaasa löövad ka Jaan Tõnissoni Instituut ja ühing Korruptsioonivaba Eesti. Euroopa liidu poolt rahastatud projekti põhieesmärgiks on korruptsioonijuhtumeid uurivate ametnike kompetentsi ning kohalike omavalitsuste töötajate korruptsioonialase teadlikkuse suurendamine. Lisaks plaanitakse projekti käigus välja töötada korruptsiooni tajumise indeks kohalikes omavalitsustes.

20.07
2007

Kasiinoreisi afäär näitab huvide konflikti nõrka tajumist

Riigikogu liikme Margus Tsahkna kasiinoreis Varssavisse on näide huvide konflikti ebapiisavast tajumisest Eestis.

13.07
2007

Kommentaar Ärma turismitalu ja presidendi seoste kohta 13. juuli 2007

Kommenteerides ajakirjanduses esitatud kriitikat president Ilvese ja Ärma turismitalu seoste kohta, ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Tarmu Tammerk: “President on Eestis ilma suurema praktilise võimuta esindusisik. Seetõttu peab ta erilise hoolega jälgima, et tema käitumine annaks ühiskonnale moraalset eeskuju. Ärma talu reklaamimagnetiks on ennekõike talu seotus vabariigi presidendiga. Sellise seose kasutamine ärilistel eesmärkidel on aga ebaväärikas ning viitab korruptsioonile. Ametiisik ei tohi ametikohta ära kasutades isiklikku tulu taotleda.

12.07
2007

Korruptsioonivaba Eesti võtab tööle tegevjuhi

Ühing Korruptsioonivaba Eesti võtab tööle tegevjuhi asukohaga Tallinna kesklinnas.

27.06
2007

Kas Eesti ettevõtted vajavad kirjalikult vormistatud häid äritavasid?

Juuni alguses toimunud ümarlaua “Ärieetikaga korruptsiooni vastu” järjena kavatseb ühing Korruptsioonivaba Eesti (KVE) jätkata avalikke arutelusid, kas Eesti ettevõtted vajavad kirjalikult vastu võetud häid äritavasid.

08.06
2007

Riigikogu hüvitiste plaan tuleb täielikult ringi teha

Ühing Korruptsioonivaba Eesti tervitab riigikogu kavatsust mitte rakendada parlamendisaadikute hüvitiste uut korda praeguse riigikogu koosseisu jaoks, ent väljapakutud süsteem on endiselt vastuvõetamatu, kuna rikub avaliku raha kasutamise läbipaistvuse printsiipi.

Lehed