Ühing Korruptsioonivaba Eesti

Ühing Korruptsioonivaba Eesti (KVE) on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on tegeleda korruptsiooni ennetamisega, tõsta Eesti elanikkonna korruptsiooniteadlikkust ja tegutseda Eesti ühiskonna läbipaistvuse ja demokraatia edendamise nimel. Oleme alates 2007. aastast rahvusvahelise korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency Internationali akrediteeritud esindaja Eestis

Transparency Internationali allorganisatsioonina loodi KVE 27. aprillil 2000, algataja oli Jaan Tõnissoni Instituut. Kuni 2006.a. lõpuni tegutses KVE seltsinguna; töövormiks oli Jaan Tõnissoni Instituudi juurde loodud Korruptsioonianalüüsi Keskus. 2007.a. alates on KVE registreeritud mittetulundusühinguna, et omada suuremat autonoomiat.

KVE ei ole õiguskaitseasutus, mistõttu me ei tegele korruptsioonijuhtumite avastamise või uurimisega. Seevastu tegeleme me järjepidevalt Eesti korruptsioonivastase poliitika ning seaduste analüüsi, jälgimise ja mõjutamisega ettepanekute tegemise kaudu, et tagada struktuurse korruptsiooniennetuse tõus riigis. Samuti peame oluliseks sellealase teadlikkuse tõstmist nii konkreetsete sihtgruppide (riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud, ettevõtjad, ajakirjanikud jt) kui ka avalikkuse seas üldiselt. Selleks korraldame teemakohaseid üritusi, anname välja teavikuid ning teeme selgitustööd meedia, kodulehe, kuukirja jt kommunikatsioonikanalite abil. 

Järgime oma tegevuses järgnevaid printsiipe: sõltumatus, apoliitilisus ja professionaalsus.

Ühingu rahastamine toimub projektifinantseerimise vormis. 2007.-2013. aastal on ühingule tegevustoetust andnud Avatud Eesti Fond. Muudeks rahastusallikateks läbi projektitoetuste on mitmesugused kohalikud (KÜSK, Norden, VÜF, Justiitsministeerium, AEF) ning rahvusvahelised (Euroopa Komisjon, Partnership for Transparency Fund) organisatsioonid. Vähemal määral saab ühingu eelarve täiendust teenuste osutamisest (uuringud, analüüsid, koolitused), liikmemaksudest ning annetustest. 

Korruptsioonivaba Eesti pakutavatest koolitustest loe lähemalt siit.

Ühingu tegevuskava 2020. aastast vaata lähemalt siit.

 

Kontaktid

MTÜ Korruptsioonivaba Eesti

Reg.nr. 80246815

Postiaadress: Telliskivi 60a/3 (III korrus), 10412 Tallinn

Telefon: +372 5072500 (E-R kl 9-17)

E-post: info(at)transparency.ee

Koduleht: www.transparency.ee

 

Ühingu ja selle töötajate tegevust puudutavaid kaebusi vaatab läbi ühingu juhatus. Kontakt: juhatus@transparency.ee

 

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatus

Erkka Jaakkola (juhatuse esimees) 

Erkka on tegelenud ärieetika ja vastavuskontrolli küsimuste, sh korruptsiooni ennetamise ning rahapesu tõkestamisega pea 10 aastat. Taülesanded on hõlmanud nii igapäevaste eetikaküsimuste lahendamist kui ka ärisektori korruptsioonivastase strateegia kujundamist. 

Erkka on muuhulgas vastutanud korruptsiooniennetamise koolitusprogrammi ja väärkäitumisest teavitamise programmide kujundamise ning rakendamise eest rahvusvahelises ettevõttes. Ta teab, et süstemaatilise lähenemise kaudu on võimalik muuta maailma vähem korruptiivseks ning et meetmete rakendamine peidab mitmeid ärile positiivseid võimalusi. Erkka on KVE tegevusse panustanud aastast 2008.

2011. aastast on ta ka juhatuse liige ning hetkel tegutseb Erkka juhatuse esimehena. 

Piret Kustasson 

Piret töötab alates 2004. aastast Omniva siseauditi osakonna juhina. Varasemalt on Piret tegutsenud panganduses: Hoiupangas (hilisem Hansapank/Swedbank) juristina (1994-2000) ja Krediidipangas (hilisem Coop Pank) panga filiaali juhi ning krediidivaldkonna toote- ja arendusjuhina (2000-2004). Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning kuulub Eesti Siseaudiitorite Ühingusse, kus hetkel juhib ühingu koolitus- ja arenduskomisjoni. Ta on atesteeritud avaliku sektori üksuse siseaudiitor ja omab ka rahvusvahelist Certified Government Auditing Professional (CGAP) sertifikaati.

 

Piret leiab, et KVEl on selge roll Eesti ühiskonnas tervikuna korruptsioonialase teadlikkuse tõstmisel. Omalt poolt loodab tavärske juhatuse liikmena panustada eelkõige erasektori korruptsiooni teadvustamise, riskide juhtimise ja ärikorruptsiooni ennetamise teemadel.

Elsa Leiten

Elsa on 2018. aastast Ravimiameti inspektsiooniosakonna juhataja, kuid on sisekontrolli alal kokku töötanud üle 10 aasta - seda nii kohalikus omavalitsuses, haridus- kui ka terviseasutustes. Elsa kuulub Rahandusministeeriumi juures tegutsevasse siseaudiitorite kutsekomisjoni ning Eesti Siseaudiitorite Ühingusse, kus on ühingu töösse panustanud juhatuse liikme ja presidendina. Elsa hariduslik taust on matemaatiline statistika, kuid on end täiendanud nii õigus-, majandus- kui ka haridusvaldkonnas.

Steven-Hristo Evestus

Steven-Hristo on töötanud 16 aastat prokurörina ning tegelenud erinevate, nt ameti-, majandus- ja rahapesualaste kuritegude kohtueelse menetluse juhtimise ja riikliku süüdistuse esindamisega kohtumenetluses. Ta käivitas prokuröride eetikanõukogu ning juhtis hiljem selle tööd. Lisaks on Steven-Hristo välja töötanud käitumisjuhised prokuröridele ja koostöös kohtunike ja advokaatidega kohtupidamise hea tava reeglid. 2019. aastast juhib Steven-Hristo küberturbeettevõtte CybExer Technologies õigusvaldkonda.

 

E-post: info(at)transparency.ee

 

Tegevbüroo

Carina Paju

Tegevjuht

Carina akadeemiline taust on politoloogia (BA, Tartu Ülikool) ja arengupoliitika valdkondades (MSc, Kopenhaageni Ülikool). Varem on Carina töötanud nii Concord Consultingu analüütikuna Taanis, praktikandina kätt proovinud inimõiguste nõukogu ajal Eesti alalises esinduses ÜRO juures Genfis ja Riigikogu väliskomisjonis. Carina professionaalseks eesmärgiks on ühiskondliku ebavõrdsuse vähendamine ning läbipaistva ja hooliva riigi edendamine.

Carina alustas ühingus Korruptsioonivaba Eesti tööd esmalt vabatahtlikuna ja 2018. aasta mais palgati ta ühingu arengukoordinaatoriks. Märtsist 2019 on Carina KVE tegevjuht ning vastutab projektide läbiviimise, huvikaitse ja kommunikatsiooni eest. 

 

E-post: carina.paju(at)transparency.ee

 

Kontori asukoht

Asume Tallinna kesklinnas paikneva Telliskivi Loomelinnaku A3 hoone III korrusel. A3 paikneb F-hoone taga ja on Telliskivi tänava äärsetest majadest kõige Kalamaja poolsemas otsas, tänavaga risti.

Autoga on kontor ligipääsetav, kui Kalamaja poolt trammipeatusest pöörata pärast raudteeületust Kukekese vastast vasakule hoovi, samas asub ka silt, mis suunab F-hoonesse.

 

 

Võrgustikud

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on katusorganisatsiooni Vabaühenduste Liit liige ning osaleb Kogukonnapraktika programmis.

 

Alates 2019. aastast on ühing rahvusvahelise vihjeandjate kaitse võrgustiku Whistleblowing International Network assotsieerunud liige.