Ühing Korruptsioonivaba Eesti

Ühing Korruptsioonivaba Eesti (KVE) on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on tegeleda korruptsiooni ennetamisega, tõsta Eesti elanikkonna korruptsiooniteadlikkust ja tegutseda Eesti ühiskonna läbipaistvuse ja demokraatia edendamise nimel. Oleme alates 2007. aastast rahvusvahelise korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency Internationali akrediteeritud esindaja Eestis

Transparency Internationali allorganisatsioonina loodi KVE 27. aprillil 2000, algataja oli Jaan Tõnissoni Instituut. Kuni 2006.a. lõpuni tegutses KVE seltsinguna; töövormiks oli Jaan Tõnissoni Instituudi juurde loodud Korruptsioonianalüüsi Keskus. 2007.a. alates on KVE registreeritud mittetulundusühinguna, et omada suuremat autonoomiat.

KVE ei ole õiguskaitseasutus, mistõttu me ei tegele korruptsioonijuhtumite avastamise või uurimisega. Seevastu tegeleme me järjepidevalt Eesti korruptsioonivastase poliitika ning seaduste analüüsi, jälgimise ja mõjutamisega ettepanekute tegemise kaudu, et tagada struktuurse korruptsiooniennetuse tõus riigis. Samuti peame oluliseks sellealase teadlikkuse tõstmist nii konkreetsete sihtgruppide (riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud, ettevõtjad, ajakirjanikud jt) kui ka avalikkuse seas üldiselt. Selleks korraldame teemakohaseid üritusi, anname välja teavikuid ning teeme selgitustööd meedia, kodulehe, kuukirja jt kommunikatsioonikanalite abil. 

Järgime oma tegevuses järgnevaid printsiipe: sõltumatus, apoliitilisus ja professionaalsus.

Ühingu rahastamine toimub projektifinantseerimise vormis. 2007.-2013. aastal on ühingule tegevustoetust andnud Avatud Eesti Fond. Muudeks rahastusallikateks läbi projektitoetuste on mitmesugused kohalikud (KÜSK, Norden, VÜF, Justiitsministeerium, AEF) ning rahvusvahelised (Euroopa Komisjon, Partnership for Transparency Fund) organisatsioonid. Vähemal määral saab ühingu eelarve täiendust teenuste osutamisest (uuringud, analüüsid, koolitused), liikmemaksudest ning annetustest. 

Korruptsioonivaba Eesti pakutavatest koolitustest loe lähemalt siit.

Ühingu tegevuskava 2020. aastast vaata lähemalt siit.

 

Kontaktid

MTÜ Korruptsioonivaba Eesti

Reg.nr. 80246815

Postiaadress: Telliskivi 60a/3 (III korrus), 10412 Tallinn

Telefon: +372 5330 9965 (E-R kl 9-17)

E-post: info@transparency.ee

Koduleht: www.transparency.ee

 

Ühingu ja selle töötajate tegevust puudutavaid kaebusi vaatab läbi ühingu juhatus. Kontakt: juhatus@transparency.ee

 

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatus

Steven-Hristo Evestus (juhatuse esimees) 
Steven-Hristo on töötanud 16 aastat prokurörina ning tegelenud erinevate, nt ameti-, majandus- ja rahapesualaste kuritegude kohtueelse menetluse juhtimise ja riikliku süüdistuse esindamisega kohtumenetluses. Ta käivitas prokuröride eetikanõukogu ning juhtis hiljem selle tööd. Lisaks on Steven-Hristo välja töötanud käitumisjuhised prokuröridele ja koostöös kohtunike ja advokaatidega kohtupidamise hea tava reeglid. 2019. aastast juhib Steven-Hristo küberturbeettevõtte CybExer Technologies õigusvaldkonda.
 
Piret Kustasson 
Piret töötab alates 2004. aastast Omniva siseauditi osakonna juhina. Varasemalt on Piret tegutsenud panganduses: Hoiupangas (hilisem Hansapank/Swedbank) juristina (1994-2000) ja Krediidipangas (hilisem Coop Pank) panga filiaali juhi ning krediidivaldkonna toote- ja arendusjuhina (2000-2004). Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning kuulub Eesti Siseaudiitorite Ühingusse, kus hetkel juhib ühingu koolitus- ja arenduskomisjoni. Ta on atesteeritud avaliku sektori üksuse siseaudiitor ja omab ka rahvusvahelist Certified Government Auditing Professional (CGAP) sertifikaati. Piret leiab, et KVE-l on selge roll Eesti ühiskonnas tervikuna korruptsioonialase teadlikkuse tõstmisel. Omalt poolt panustab ta juhatuse liikmena eelkõige erasektori korruptsiooni teadvustamise, riskide juhtimise ja ärikorruptsiooni ennetamise teemadel.
 
Elsa Leiten

Elsa on järelevalve ja siseauditi valdkonnas töötanud kokku üle 10 aasta - seda nii kohalikus omavalitsuses, haridus- kui ka tervishoiuasutustes, viimati ravimiameti inspektsiooniosakonna juhatajana. Praegu töötab ta põhikohaga IT-sektoris, kuid senise kutsealaga on seotud läbi nõustamis- ja koolitustegevuse. Elsa on olnud Eesti Siseaudiitorite Ühingu juhatuse liige ja president, siiani kuulub ka rahandusministeeriumi juures tegutseva siseaudiitorite kutsekomisjoni koosseisu. 2018. aastast on Elsa ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige. Elsa hariduslik taust on matemaatiline statistika, kuid ta on end täiendanud nii õigus-, majandus- kui ka haridusvaldkonnas.

 

Agu Laius

Agu Laius on taasiseseisvunud Eesti ühe esimese mittetulundusühingu - Jaan Tõnissoni Instituudi asutaja ja selle kauaaegne juhataja. Instituudis huvitus ta mittetulundussektorist ja on olnud aktiivne kõigis sektori arengut puudutavates valdkondades Eestis. On algatanud mitmete oluliste MTÜde, nende hulgas ka Korruptsioonivaba Eesti asutamise. Ta on osalenud mittetulundusühingute seaduse väljatöötamisel, käivitanud instituudis Eesti mittetulundusühingutele info-, koolitus- ja nõustamissüsteemi, on eksperdina osalenud Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni ja vabaühenduste eetikakoodeksi koostamisel ning Eesti Mittetulundusühingute Ümarlaua esinduskogu esimehena tegelenud nende rakendamisega Eestis. 

2001. aastal esitas ühena neljast idee asutada Eestis Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning 2007.a. koostas selle kontseptsiooni. Alates 2008. aastast nimetas nõukogu ta Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhatajaks. Vabaühenduste rahastamise asjatundjana osales töörühmas, mis töötas välja vabaühenduste   rahastamise põhimõtted ja juhendi.

Agu Laius on alates 2008. aastast on ta Rae Vallavolikogu liige, 2010 – 2017 selle esimees, praegu aseesimees ning majandus- ja eelarvekomisjoni esimees.  

 

Tegevbüroo

Carina Paju

Tegevjuht

Carina akadeemiline taust on politoloogia (BA, Tartu Ülikool) ja arengupoliitika valdkondades (MSc, Kopenhaageni Ülikool). Varem on Carina töötanud nii Concord Consultingu analüütikuna Taanis, praktikandina kätt proovinud inimõiguste nõukogu ajal Eesti alalises esinduses ÜRO juures Genfis ja Riigikogu väliskomisjonis. Carina professionaalseks eesmärgiks on ühiskondliku ebavõrdsuse vähendamine ning läbipaistva ja hooliva riigi edendamine.
 
Carina alustas ühingus Korruptsioonivaba Eesti tööd esmalt vabatahtlikuna ja 2018. aasta mais palgati ta ühingu arengukoordinaatoriks. Märtsist 2019 on Carina KVE tegevjuht ning vastutab projektide läbiviimise, huvikaitse ja kommunikatsiooni eest. 

 

E-post: carina.paju@transparency.ee

 

Kersti Ringmets

Teavitustöö ekspert (osakoormusega)

Kersti roll perioodil september 2020 kuni 2021 on Aktiivsete Kodanike Fondi rahastatud projektis välja töötada väärtusmängud vihjeandmise tutvustamiseks noortele ning juhtida noortele suunatud sotsiaalmeediakampaaniat vihjeandmisalase teadlikkuse tõstmiseks. Kersti töötab lisaks ka Siseministeeriumi kommunikatsiooniosakonnas ning enne seda täitis ministeeriumis kodanikuühiskonna valdkonna nõuniku rolli. Eelnevalt on pikk kogemus avaliku sektori siseauditi valdkonnast. Vabaühenduse kogemuse sai Kersti Vähiravifondist „Kingitud Elu“, kus töötas fondi algusaegadel tegevjuhina. Lisaks tegutseb ta vabakutselise konverentsitõlgina ja on kätt proovinud erasektoris Eesti disaini turundamisel.
 
 

Kontori asukoht

Asume Tallinna kesklinnas paikneva Telliskivi Loomelinnaku A3 hoone III korrusel. A3 paikneb F-hoone taga ja on Telliskivi tänava äärsetest majadest kõige Kalamaja poolsemas otsas, tänavaga risti.

Autoga on kontor ligipääsetav, kui Kalamaja poolt trammipeatusest pöörata pärast raudteeületust Kukekese vastast vasakule hoovi, samas asub ka silt, mis suunab F-hoonesse.

 

 

Võrgustikud

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on katusorganisatsiooni Vabaühenduste Liit liige ning osaleb Kogukonnapraktika programmis.

 

Alates 2019. aastast on ühing rahvusvahelise vihjeandjate kaitse võrgustiku Whistleblowing International Network assotsieerunud liige.