Projektid

Sisu tüüp:

Autor:

Väljaanne:

Keel:

Väljaantud:

Väljaandja:

Tüüp:


Projekt on töös

ALACi ehk vihjeandjate nõustamis- ja teabekeskuse kaudu teavitajate toetamine Eestis

Projekti jooksul luuakse Korruptsioonivaba Eesti (KVE) juurde vihjeandjatele suunatud nõustamis- ja teabekeskus (ALAC), mille abil pakutakse turvalisel viisil ja tasuta eelnõustamist ning pro bono partnerite abil juriidilist nõustamist neile, kes kaaluvad teavitamist või on teavitamise tõttu saanud tagakiusamise ohvriks. Vihjeandmisega kaasneb hulganisti riske ja negatiivseid näiteid, mis teavitamist heidutavad. Teavitamata jätmisel lähevad pettused ja korruptsioon aga edasi ning kahjustavad kaudselt kogu ühiskonda.


Projekt on töös

MTÜ Korruptsioonivaba Eesti muutuse teooria ja mõjuindikaatorite loomine

Antud projekt keskendub sihtrühmapõhisele muutuse teooria loomisele, et ühingul oleksid igapäevasel tegutsemisel sõnastatud pikaajalised eesmärgid ning ära määratletud, kuidas eesmärkide täitmist ning mõju sihtrühmadele projektide üleselt mõõta.

Arenguvajadus tuleneb mitmest asjaolust:


Projekt on lõppenud

Avatud Valitsemise Partnerluse 2020-2022 tegevuskavasse korruptsiooniteemaliste tegevuste lisamine

Projekti eesmärk on Avatud Valitsemise Partnerluse Eesti 2020-2022 tegevuskavasse lisada korruptsioonivastaseid tegevusi edendavaid eesmärke ning nende rakendamist toetada. Projekti raames toetatakse huvikaitsealaseid tegevusi nagu poliitikasoovituste loomine, ideekorjes osalemine ja ürituste korraldamine.

AVP-s osalemise peamine eesmärk on suunata nii avaliku halduse kui ka kogu ühiskonna teravdatud tähelepanu riigijuhtimise kvaliteedile, õppida teiste riikide kogemustest ning jagada kogemusi teiste osalevate riikidega.


Projekt on töös

Kaasav eelarvestamine Eesti koolides

Eestis on kaasavat eelarvestamist juba aastaid rakendatud näiteks Tartu linnas. Eelarvest seatakse kõrvale väike osa, mille kasutamisele saavad ideid esitada kõik inimesed. Erinevad kontseptsioonid pannakse lõpuks hääletusele, andes linnaelanikele võimalus linna arengus pidevalt kaasa rääkida. Selle protsessi läbi saavad inimesed otsedemokraatia kogemuse ning saavad parema arusaamise, kuidas linna eelarve toimib.


Projekt on lõppenud

Ministrite ja nende nõunike huvide konflikti vältimise juhendi täiendamine

Antud projekti raames tutvustab KVE juhist Riigikogu fraktsioonidele ning viib sisendi kogumiseks läbi intervjuud praeguste ja endiste ministrite ja poliitnõunikega, et tagada väljatöötavate juhiste vastavus vajadusele ja Eesti oludele. Projekti lõppedes annab KVE justiitsministeeriumile vastavalt intervjuudele soovitused juhendi parendamiseks.


Projekt on töös

Väärkäitumisest teavitamise ja vihjeandjate kaitse edendamine Eestis

Projekti eesmärk on tagada vihjeandmise õigus- ja väärtusselgus, edendada vihjeandjate kaitset Eesti erasektoris ning tõsta teemkohast teadlikkust noorte seas.


Projekt on lõppenud

Andmepõhise huvikaitse võimekuse suurendamine avaandmete edendamiseks Põhja- ja Baltimaades

Projekti raames viiakse läbi järgmised tegevused:

Andmepädevuse töötuba

Koolitaja: Nika Aleksejeva, Datu Skola

http://www.datuskola.lv

Töötoa käigus arendatakse andmekogumise, -puhastamise, verifitseerimise ning esitlemise oskust. Töötoal osalevad TI kolleegid Balti- ja Põhjamaadest. Eesmärk on edendada ühingute võimekust töötada andmekogudega ning arendada tõenduspõhist huvikaitset.

Opener prototüübi taasülesehitus 


Projekt on lõppenud

Kohalike omavalitsuste korruptsiooniriskide hindamise keskkond II: rakendamine Eestis

Projekti aluseks on justiitsministeeriumi toel valminud kohalike omavalitsuste korruptsiooniriskide hindamise keskkond, mille sisu põhineb Euroopa Nõukogu ekspertiisikeskuse metodoloogial. Keskkonna loomise konsultatsioonide käigus sai projekti meeskonnale selgeks, et peale keskkonna väljatöötamise on kohalikel omavalitsustel tarvis tuge hindamise läbiviimiseks, muutuste sisseviimiseks ning teiste omavalitsustega parimate praktikate jagamiseks.

 


Projekt on lõppenud

Valimiste vaatlejate programm: Riigikogu valimised 03.03.2019

Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti (KVE) kutsub kõiki noori osalema Riigikogu valimiste vaatleja programmis, mille käigus saavad osalejad võimaluse vaadelda 21.-27. veebruari eelhääletuse ning 3. märtsi valimispäeva korrapärasust üle Eesti.


Projekt on lõppenud

Kohalike omavalitsuste korruptsiooni ennetamise ja riskide hindamise keskkond

Projekti eesmärgiks on Justiitsministeeriumi poolse korruptsioon.ee tööriistakasti koostamise käigus luua interaktiivne keskkond, mille kaudu saavad kohalikud omavalitsused tuvastada konkreetseid korruptsiooniriske ning mis annab juhendi korruptsiooni vältivaks asjaajamiseks kohalikus omavalitsuses. Keskkonda pääsemine toimub korruptsioon.ee lehekülje kaudu. Selle tulemusena on omavalitsuste korruptsiooniennetuse tööriistakast koondatud ühte kohta ja lihtsasti ligipääsetav.


Projekt on lõppenud

Parimate väärkäitumisest teavitamise mehhanismide ja praktikate arendamine erasektoris

KVE on üks kümnest Euroopa riigi TI akrediteeritud ühingust, kes sai võimaluse väärkäitumisest teavitajate ehk vilepuhujate kaitsega tegelema hakata. Eesti projekt keskendub eelkõige erasektorile ning saab oktoobrikuust hoo sisse samaaegselt KVE algatatud Ausa Ettevõtluse Võrgustikuga.


Projekt on lõppenud

Korruptsioonivaba Eesti arenguhüpe

Projekti eesmärgiks on parandada ühingu huvikaitsevõimekust ühingu liikmete tõhusama kaasamise kaudu.


Projekt on lõppenud

Huvide konflikti vältimise käsiraamat vabaühendustele

Antud projekti eesmärgiks koostada Eesti vabaühendustele käsiraamat, mis aitab neil mõista huvide konflikti olemust ja kuidas see mõjutab nende igapäevatööd ning organisatsiooni toimimise edukust. Vabaühenduse hea maine, mida huvide konflikt otseselt ohustab, on hindamatu väärtusega selleks, et seista oma sihtrühmade ja liikmete huvide eest või viia kogukonnas läbi ühiskonnale vajalikke muudatusi.


Projekt on lõppenud

Moldova vabaühenduste korruptsioonivastase võimekuse parandamine

Projekti eesmärgiks on parandada Moldova vabaühenduste korruptsioonivastast võimekust.


Projekt on lõppenud

Korruptsioonivastane koolitusprogramm Moldova avalikule sektorile

Projekti eesmärgiks on vahetada Eesti ja Moldova korruptsioonivastase tegevuse oskusteavet, tõsta Moldova korruptsioonivastast võimekust ning tõhustada kahe riigi vahelist korruptsioonivastast koostööd. Projekti käigus viiakse kokku Eesti ja Moldova korruptsioonivastase tegevuse eksperdid ühingu Korruptsioonivaba Eesti ja Kaitsepolitseiameti koostöös valminud koolitusprogrammi kaudu. Eksperdid viivad Moldova avaliku sektori töötajate jaoks läbi seminarid ning töötoad erinevates korruptsioonivastase tegevuse valdkondades.


Projekt on lõppenud

Väärkäitumisest teavitamise mehhanism avalikule sektorile

Projekti eesmärgiks on arendada välja Eesti avalikule sektorile sobiv väärkäitumisest teavitamise mehhanism. 

Projekti raames tehakse avalikule asutusele konkreetseid soovitusi ja ettepanekuid väärkäitumisest teavitamise süsteemi välja töötamiseks, rakendamiseks ning kasutamiseks. Mehhanismi tutvustatakse erinevatele avalikele asutustele, vajadusel koostatakse poliitikasoovitused parema seadusandluse jaoks.

Projekti periood: 10. aprill 2015 - 31. august 2016.

Projekti tegevusi rahastab Adessium Foundation Transparency Internationali kaudu.


Projekt on lõppenud

Avaliku eetika võrdlusanalüüs

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub kohalikke omavalitsusi osalema riskide hindamise ning maandamise projektis. Edukas demokraatia põhineb avalikkuse usaldusel, avalikkus omakorda usaldab eelkõige tugevate eetiliste põhimõtetega valitsemist. Metoodika ning tööriistad on välja töötatud Euroopa Nõukogu allüksuste poolt ning sarnaseid uuringuid on efektiivsema halduse nimel edukalt läbi viidud juba Hispaanias, Rumeenias, Moldovas ja Ukrainas.


Projekt on lõppenud

Opener: korruptsiooniohtlike olukordade tuvastamine avaandmete abil

Projekti eesmärgiks on testida Eestis kättesaadavate avaandme piisavust korruptisooniohtlike olukordade tuvastamisel. 

Projekti raames arendatakse testversioon internetiplatvormile, mis seostades erinevatest avaandmebaasides saadud infot, loob ja tuvastab olulisi seoseid, mis andmebaase või kaasusi eraldi vaadates ja analüüsi teostamata jääks tabamata. Lisaks luuakse andmetele infograafiline kuva, mi muudab suured andmemahud ja keerulised seosed kasutajale kergesti hoomatavaks ja mõistetavaks. 


Projekt on lõppenud

Venekeelse elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse tõstmine

Projekti eesmärgiks on levitada korruptsioonialast teavet venekeelse elanikkonna hulgas, mis on ka osa värskest korruptsioonivastasest strateegiast. Viiakse läbi kaks uuriva ajakirjanduse koolitust venekeelsetele ajakirjanikele.


Projekt on lõppenud

Sissevaade lobitöö reeglitesse

Projekti sihiks on suurendada läbipaistvust ja võimaldada efektiivset lobitegevuste regulatsiooni Euroopa Liidus.

Projekti eesmärk on edendada Eesti ja Euroopa Liidu olulisemate sidusgruppide seas läbipaistvust ja parimaid praktikaid lobitegevusega seotud regulatsioonides, poliitikakujundamisest ning praktikas. Sarnased eesmärgid on seatud lobitegevusega seotud valdkondades, nagu huvide konflikt ning pöördukse efekt.

Lehed