17.11.2013

Haridusametnike süüasja menetluspooled pöördusid riigikohtusse

Kahes esimeses kohtuastmes mitmes kuriteos, sealhulgas omastamises süüdi jäänud Tartu endised haridusametnikud pöördusid kaebusega riigikohtusse.

Kõrgeimasse kohtuastmesse esitasid kassatsioonkaebused nii prokuratuur kui ka süüdistatavate kaitsjad. Lähiajal võtab riigikohus seisukoha, kas kaebuste menetluseks on alust. Kui riigikohtu otsus on eitav, jõustub haridustöötajate süüdimõistmine lõplikult, vastupidisel korral asuv süüasja vaagima riigikohtu kriminaalkolleegium.

Tartu ringkonnakohus jättis oma oktoobri alguses tehtud otsusega Tartu linnavalitsuse haridusosakonna endise peaspetsialisti Irina Aabi (50) süüdi omastamises, dokumentide võltsimises ja nende kasutamises. Samuti jäid Tartu Kivilinna gümnaasiumi endine direktor Ants Serk (59) ja Tartu kommertsgümnaasiumi endine direktor Priit Hänni (58) süüdi omastamises ning Jüri Karu (52) omastamisele kaasaaitamises, dokumentide võltsimises ja nende kasutamises.

Ringkonnakohus jättis muutmata ka kõigile süüdistatavatele mõistetud karistused.

Ringkonnakohus muutis maakohtu otsust tsiviilhagi väljamõistmise ja asitõendite hävitamise osas. Samuti muutis ringkonnakohus osaliselt Aabi, Sergi ja Hänni süüditunnistamise põhjendusi.

Tartu maakohus mõistis selle aasta 14. jaanuaril Aabile kolme aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse, millest kohe ärakandmisele kuulub viis kuud ja 27 päeva. Ülejäänud vangistus mõisteti talle tingimisi kolmeaastase katseajaga. Serkile mõistis maakohus kuue kuu ja Hännile nelja kuu pikkuse tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga. Karule mõisteti ühe aasta ja kahe kuu pikkune tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga.

Irina Aabi süüdistatakse Tartu linna vara omastamises rohkem kui 149 000 euro ulatuses. Uurimisandmeil on kuriteod aset leidnud ajavahemikul mai 2004 kuni aprill 2011.

Süüdistuse kohaselt telliti kolmele koolile kahe erineva äriühingu nimel koostatud fiktiivseid arveid kaupade eest, mida tegelikult õppeasutused ei ostnud. Koolide juhid kinnitasid saadud fiktiivsed arved, mille alusel tegi linn ülekanded fiktiivse arve väljastanud äriühingule ning saadud raha omastati.

Lisaks sellele süüdistatakse Aabi koos teiste isikutega Tartu linna vara omastamises kaubamaja kinkekaartide näol. Haridusosakonna juht lasi tellida Tallinna Kaubamaja AS-ilt kinkekaarte, mis võeti endale ning kasutati enda, perekonnaliikmete, lähisugulaste ning ühe osaühingu ostude eest tasumiseks Tartu ja Tallinna Kaubamajas, lisaks anti kinkekaarte teistele isikutele.

Samuti on kohtueelse menetluse käigus välja selgitatud, et Tartu linnavalitsuse haridusosakond tellis ühelt osaühingult koolitusteenuseid. Süüdistuse kohaselt tegi linnavalitsus koolituskeskuse esitatud arvete alusel koolitusfirmale ettemaksu. Suurem osa koolitusfirmale ülekantud rahast kasutati sihtotstarbeliselt koolituste läbiviimiseks, kuid osaliselt tasuti haridusosakonna juhi, peaspetsialisti ning nende lähedaste erakulude eest. Uurimisandmeil kulutati linna raha majutusele, spaa-külastusele, protseduuridele ja toitlustamisele.

Tartu linnavalitsuse haridusosakonna poolt osaühingule endiste haridusosakonna ametnike isiklike kulude katteks tehtud ettemaksust jäi kasutamata üle 2000 euro, mis on koolituskeskuse poolt linnale tagastatud.

Aabile ja Karule on esitatud süüdistus selles, et nad tellisid ühest ettevõttest Tartu linnavalitsuse haridusosakonna nimel erinevaid kaupu, sealhulgas tehnikat, raamatuid, kohviube, kuid neid kaupu haridusosakonnale üle ei andnud, vaid jätsid endale. Linnavalitsuse haridusosakonnale esitati tasumiseks juba võltsitud arve-saatelehed, kus oli muudetud ostetud esemete nimekiri. Osa kuritegelikul teel saadud raha eest omastatud esemetest võeti süüdistatavatelt juba kohtueelse menetluse käigus.

Antud kriminaalasjast eraldati 2011. aasta lõpus iseseisvaks menetluseks osa, mis oli kohtumenetluses eelmise aasta kevadel.