Isiklikud majandus- või muud huvid

Sarnaselt igale inimesele on ajakirjanikul oma töövälised eesmärgid, eelistused, hoiakud ja huvid ning nende realiseerimine on tema õigus. Ajakirjanikul on õigus oma sääste investeerida, kasutada oma teadmisi ja oskusi töös vabatahtlikuna, kujundada oma elukeskkonda, tegelda oma huvialadega ja neid populariseerida, osaleda  ühingute ja seltsingute töös jne. Selle tegemisel tuleb aga arvestada ajakirjaniku positsiooniga ühiskonnas – kuna ajakirjanikul on väga lihtne pääseda ligi avalikule infovoole, saab ta oma teemakäsitluses tõsta esile ning hinnata teemasid, sündmusi, protsesse, mis samal ajal on ka tema mitteametialasteks huvideks. Kuna ajakirjanikul on suur mõju avaliku arvamuse kujundamisele, saab ta parema informeerituse tõttu tema huvialasid puudutavat teemakäsitlust endale sobivas suunas kujundada. Auditooriumi silmis kahandab see aga ajakirjaniku usaldusväärsust, kui hakatakse arvama, et avaliku huvi teenimise asemel ajab ajakirjanik ’oma asja’.

 

 

Kommentaar saadetud.
Kommentaari sisu puudub.

1 Kuulumine ettevõtete juhtkonda

Ajalehe majandustoimetaja kuulub mitme firma juhatusse, omades juhatuse tasandi infot nende firmade käekäigu kohta. Paar firmat on väikesed nišifirmad ja nende tegevus ei lähe avalikkusele eriti korda, kuid ühe puhul on tegemist suure ettevõttega, mis on turul monopoolses seisus ning selle hinnapoliitika ja muu ettevõttega seonduv mõjutab praktiliselt iga inimese igapäevaelu. Ajaleht kavandab kriitilist kajastust ettevõttes planeeritavate muudatuste kohta, sest nende mõju suuremale osale elanikkonnast on negatiivne.

 

  • Majandustoimetaja peab leidma huvide konfliktile lahenduse – kas loobuma juhatuse liikme staatusest või loobuma ajakirjaniku tööst.

2 Isiklike säästude investeerimine, aktsiate ost

Majandusajakirjanik on viimasel aastal teeninud rohkem, kui igapäevaelu vajaduste rahuldamiseks kuluks, ta kavatseb investeerida oma säästud aktsiatesse. Olles hästi kursis Eesti erinevate ettevõtete käekäiguga, investeerib ta paari Eesti IT-ettevõtte aktsiatesse. Ühel ettevõttel hakkab aga halvemini minema ning toimetaja palub ajakirjanikul teemat kajastada. Kriitiline meediakajastus vähendaks suure tõenäosusega firma aktsiate väärtust.

 

  • Huvide konflikti vähendaks see, kui majandusajakirjanik investeeriks rahvusvahelistesse ettevõtetesse või aktsiaportfellidesse, mille käekäiku ei ole tal kajastusega Eesti meedias niisama lihtsalt võimalik mõjutada.
  • Majandusajakirjanik informeerib toimetajat oma huvidest antud firma suhtes ning annab teema kolleegile kajastamiseks.

3 Lisasissetulek mitteajakirjanduslikust kõrvaltegevusest

Raadio muusikatoimetaja on samaaegselt suure plaadifirma esindaja Eestis. Raadio­ajakirjanikuna teeb ta saadet, kus tutvustab uut muusikat. Ta tutvustab igas saates ligikaudu võrdses mahus nii selle plaadifirma toodangut kui ka teiste plaadifirmade plaate.

 

  • Ajakirjanik peaks tegema valiku, kas ta on plaadifirma esindaja või ajakirjanik.
  • Konflikti leevendaks mõnevõrra see, kui  muusikatoimetaja järgib rangelt tasakaalustatuse  printsiipi.
 

4 Huvialad, hobid

Harrastussportlasest ajakirjanik töötab reporterina veebiväljaande uudistetoimetuses ning on seotud ühe jooksuürituse korraldamisega. Tegemist ei ole väga suure üritusega, kuid see võiks selleks saada ja võiks huvi pakkuda inimestele üle Eesti. Info jooksuürituse toimumisest on pressiteate vormis saadetud erinevatele väljaannetele, kuid ükski väljaanne ei avalda huvi ürituse kajastamise vastu.

 

  • Igasugune kõrvaltegevus on lubatav, kui see ei sega ajakirjaniku põhitööd.