Isiklikud head või lähedased suhted

Ajakirjanikule on oluline, et tal oleks palju allikaid, palju tuttavaid, kes annavad talle kajastamisväärset infot, pakuvad uusi teemasid, osutavad probleemidele ja kitsaskohtadele nende isiklike kogemustega seonduvates valdkondades. Ajakirjaniku häid suhteid allikatega peetakse üheks eduka tegevuse aluseks. Kui ajakirjanik suudab tuua auditooriumini infot teatud valdkonna või teema kohta kõige kiiremini, kõige otsesemast allikast, võidab auditoorium ja ka ajakirjanik saavutab tunnustuse.

Allikate omamises võib aga peituda mitmeid lõkse – kas ajakirjanik suudab hoida oma allikatega parasjagu sellist distantsi, et vajadusel saab allikat ennast kriitilises valguses näidata? Kui kaugele võib ajakirjanik oma tekstis minna, ilma et oleks ohtu kaotada hea allikas, kuid siiski täita rolli avalikkuse objektiivsel ja tasakaalustatud informeerimisel? Kui teised allikad räägivad ühte ja tuttav allikas teist – keda siis uskuda? Lisaks tuleb arvestada võimalusega, et allikas võib kasutada head suhet ajakirjanikuga ära oma huvides – pakkudes tollele just sellist infot, mis asetab allika sobivasse valgusesse ja aitab tal oma eesmärke realiseerida.

Lähedaste inimeste puhul üldjuhul kehtib kirjutamata reegel, et ajakirjanik ei kajasta oma ema, isa, lapse, abikaasa, elukaaslase, onu, tädi või muu sugulase või lähikondsega seotut, sest ajakirjanikul on  raske olla objektiivne. Eestis võib ka selle soovituse järgimine olla probleemne, sest Eesti väiksuse tõttu „tunnevad kõik kõiki“ ja „kõik on omavahel seotud“ ning mõnikord tuleb seda printsiipi siiski tõlgendada olukorrale sobivalt. Võib juhtuda, et ajakirjaniku lähedane isik on ainuke antud valdkonna spetsialist Eestis. Kuidas siis käituda, kui on vaja selle kohta objektiivselt infot edastada?

Ajakirjanike kohta, kellel on tekkinud väga lähedane suhe allikaga, kasutatakse väljendeid „kodustatud ajakirjanik“, „õukonnaajakirjanik“, „peost sööv ajakirjanik“, “ihuajakirjanik”.

 

 

Kommentaar saadetud.
Kommentaari sisu puudub.

1 Ajakirjaniku elukaaslase/abikaasa tegevus pakub avalikku huvi

Päevalehe poliitikatoimetaja elukaaslane kuulub erakonda ja valdab siseinfot erakonna tegemiste ja plaanide ning liikmete omavaheliste suhete kohta. On teada, et avalikkust huvitab erakonna käekäik, kuna erakonna liider on väljavahetamisel. Toimetaja elukaaslane räägib erakonna asjadest kodus, info pakuks huvi ka avalikkusele.

 • Toimetaja lõpetab tegutsemise poliitikaajakirjanikuna, muudab oma profiili.
 • Kui toimetaja jääb endiselt poliitikavaldkonnas tegutsema, tuleb poliitikatoimetajal ja tema elukaaslasel omavahel kokku leppida, kas ja kuivõrd saab ajakirjanik kodus kuuldut töös kasutada.
 • Päevalehe poliitikatoimetaja ei kajasta teemat, sest tema isiklik seotus võib raskendada tasakaalustatud kajastust ning olla lugejate jaoks ebausaldusväärne.
 • Teemat saab kajastada kolleeg samast toimetusest, kui toimetaja annab talle info edasi ja kolleeg hakkab seda uurima.
 • Poliitikatoimetaja saab kajastada teemat vaid arvamuse žanris, sest ka ajakirjanikul on õigus isiklikule arvamusele.
 

Maakonnalehe arvamustoimetaja ja tema abikaasa on pikaajalised erakonna liikmed. Lugejad hakkavad nurisema, et ajakirjanik, kelle poliitilised eelistused on teada, vastutab arvamuskülje eest. Arvamustoimetaja astub erakonnast välja ja püüab teemakajastuses olla võimalikult objektiivne ning anda sõna kõigile poliitilistele jõududele, kuid etteheited tema poliitilisest kallutatusest ei lakka.

 • Ajakirjanik ei  peaks kuuluma erakonda. Eriti puudutab see poliitika ja uudiste valdkonnas töötavaid ajakirjanikke. 
 • Arvamustoimetaja deklareerib avalikult oma neutraalsust ja tasakaalustatud käsitlusviisi – nt avaldab oma ajalehes selgitava artikli. Arvamuslehekülgedel jälgib tasakaalustatuse printsiipi, et esindatud oleksid erinevad vaated.
 • Kui lugejate usaldus arvamustoimetaja vastu ei taastu, läheb ta võimalusel tööle väljaande mõnda teise osakonda (majandustoimetusse, kultuuritoimetusse vms.), sest ühe ajakirjaniku ebausaldusväärsus vähendab kogu väljaande usaldusväärsust.

Kultuuritoimetajast naine kajastab kirjanikust mehe osalemist kirjandusnädalal, kus nad mõlemad viibisid.

 • Kultuuritoimetaja kajastab lisaks oma mehe osalemisele ka teiste kirjandusnädalal osalenute tegemisi, sest nii on tagatud mitmekülgne ja tasakaalustatud käsitlusviis.
 • Kultuuritoimetaja laseb loo üle vaadata teisel toimetajal või peatoimetajal tasakaalustatuse ja objektiivsuse seisukohalt.

Teleajakirjaniku elukaaslane töötab suhtekorraldusfirmas, mille klientide hulgas on suured ettevõtted ja ametkonnad. Ühe ettevõtte kohta on kusagilt lekkinud kollasesse ajakirjandusse infot, et ettevõte kavatseb võtta ette nimemuutuse, et oma kuvandit parandada.  Tegemist on avalikkust huvitava teemaga. Ajakirjanikul oleks võimalus oma elukaaslase kaudu pääseda ligi infole, mida teised ajakirjanikud ei saaks.

 • Kui ajakirjanik ei tööta uudistetoimetuses, ei ole probleemi, sest ajakirjanik ei pea teemat kajastama.
 • Kui ajakirjanik töötab uudistetoimetuses, ei saa ta teemat kajastada, sest isikliku suhte olemasolu tõttu ei oleks tema teemakäsitlus usaldusväärne.
 • Kui teema pakub avalikkusele huvi, informeerib ajakirjanik probleemi olemasolust kolleege ja teemat kajastab piisava avaliku huvi olemasolul keegi teine.

2 Sugulussuhe allikaga

Päevalehe reporteri vend töötab kaitseväe pressiesindajana. Isikliku suhte olemasolu tõttu annab pressiesindaja reporterile meelsamini infot ja juhatab vajalike kontaktide juurde. Omavaheliste juttude käigus lihtsalt tuleb jutuks kaitseväes toimuv. Reporter on mitu korda kirjutanud pikemaid uudislugusid sündmustest ja muutustest kaitseväes.

 • Reporter teavitab toimetajat sellise isikliku suhte olemasolust.
 • Toimetaja vaatab reporteri lood üle tasakaalustatuse ja objektiivsuse seisukohast.
 • Kui reporter tunneb, et tal hakkab kaduma kriitikavõime antud organisatsiooni suhtes, kui tal hakkab tekkima enesetsensuur, lõpetab ta antud organisatsiooni teema kajastamise.

3 Head suhted allikaga

Telekanali maakonnakorrespondent on sõbralikes suhetes kohalike võimuesindajatega; kapo hakkab aga uurima võimuesindajate tegevust, otsib korruptsioonikahtlusega läbi linnapea ja maavanema ruumid. Korrespondent peab minema nüüd probleemset lugu tegema inimestest, kellega teda seob aastatepikkune hea sõbrasuhe.

 • Kui korrespondendil on võimalik, siis annab loo tegemise üle kolleegile, sest  raske on teha kriitilist lugu oma headest tuttavatest.
 • Kui loo tegemist ei ole võimalik üle anda, püüab ta teha loo võimalikult objektiivselt ja tasakaalustatult. 
 • Toimetaja vaatab loo tasakaalustatuse ja objektiivsuse seisukohalt üle.

Reporter on heades suhetes kaitseväe juhtkonnaga, teda kutsutakse kaasa organisatsiooni vabaaja- ja muudele üritustele.

 • Tööalastel üritustel võib reporter osaleda ja neid tasakaalustatult käsitleda, vabaajaüritustel ei osale, sest see vähendab distantsi allikaga ning edaspidi võib takistada reporteril kaitseväega seonduva kriitilist kajastamist.

Ajakirjaniku ametnikust sõber vihjab probleemile, mille lahendamine valmistab ministeeriumis peavalu. Ministeerium on maksnud teatud töö eest raha ette, kuid firma, kes pidi töö tegema, jättis selle tegemata ja ei tagastanud ka ettemaksu. Ministeerium soovib raha tagasi nõuda, kuid ministeeriumil ei ole firma mõjutamiseks mehhanisme. Ministeerium näeb lahendusena konflikti meediakajastust ning palub ametnikul oma tuttavale ajakirjanikust sõbrale sellest rääkida.

 • Ajakirjanik suunab teema edasi teisele ajakirjanikule kajastamiseks, sest sõbraga seotud ettevõtmisi on raske objektiivselt või kriitiliselt kajastada.
 • Kui teemat ei ole võimalik edasi suunata ja teema on avalikkusele piisavalt huvipakkuv, kajastab ajakirjanik ise, kuid informeerib toimetajat isikliku suhte olemasolust ametnikuga, toimetaja vaatab loo tasakaalustatuse ja objektiivsuse seisukohast üle.

4 Väike kogukond, vähe allikaid

Telekanalis on viipekeelsed uudised, mille ajakirjanikud pärinevad Eestis väga väikesest vaegkuuljate kogukonnast. Nad otsivad ise teemasid, valivad kajastatavad sündmused, enamasti teevad lugusid inimestest, keda nad hästi tunnevad.

 • Kuna väikese kogukonna puhul on võimatu vältida heade tuttavate ja sõprade tegemiste kajastamist, tuleb toimetajal pöörata suuremat tähelepanu lugude ülevaatamisele, et need oleksid tasakaalustatud ja objektiivsed – tooksid esile eriarvamusi ja vaatenurki.